Säännöt

VEDENJAKAJA-CUP 2022 SÄÄNNÖT

1 § Kilpailun nimi ja järjestäjä

Kilpailun nimi on Vedenjakaja-cup 2022, jossa on seitsemän (7) osakilpailua. Kilpailun järjestäjä on Vedenjakaja-cup toimikunta.

2 § Osakilpailut ja niiden vastuulliset järjestäjät

Näläntöjärvi/Remekselän osakaskunta, Komujärvi/Komun Erä ry., Hautaperän tekoal-las/Hautaperän osakaskunta, Pyhäjärvi (kuhauistelu)/Rannan Vire ry., Koivujärvi/Koivujärvi ry., Lestijärvi/Lestijärven palomiehet ry., Pyhäjärvi (syysuistelu)/Pyhäjärven Pilkkijät ry.

3 § Kilpailuoikeus

Kilpailuoikeus on jokaisella venekunnalla, jolta osakilpailun tuomarineuvosto tai Vedenjakaja-cup toimikunta ei ole sitä perustellusta syystä kieltänyt. Kukin venekunta nimeää keskuudestaan kipparin. Lisäksi venekunta nimeää ensimmäisessä osakilpailussaan varakipparin. Varakippari voi tarvittaessa ”tuurata” kipparia yhdessä osakilpailussa kauden aikana. Cup-toimikunta voi anomuksesta myöntää varakipparille mahdollisuuden edustaa kipparia useammassa kuin yhdessä kilpailussa hyvin perustellusta syystä (esim. vakava sairaus). Venekunnat, joiden miehistössä on vähintään yksi alle 15-vuotias henkilö, osallistuu automaattisesti myös nuorten sarjaan. Venekunnat, joiden miehistössä on vähintään yksi yli 15-vuotias nainen, osallistuu automaattisesti myös naisten sarjaan.

Joukkuekilpailu: kolme (3) venekuntaa voivat muodostaa joukkueen, jonka kokoonpanon on oltava sama koko kilpailukauden.

4 § Osanottomaksu

Kunkin osakilpailun osanottomaksu on 40 euroa/venekunta. Venekunta, jonka kippari ja miehistö ovat alle 21-vuotiaita (ikä todistettava), on vapaa osallistumismaksusta. Joukkuekilpailun osallistumismaksu on 90 euroa/kausi ja se maksetaan ensimmäisessä kilpailussa, johon joukkue osallistuu. Maksu on sama riippumatta siitä, monessako osakilpailussa joukkue on mukana.

5 § Kipparikokous

Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, pidetään n. puoli tuntia ennen kilpailun alkua.

6 § Kilpailukortti

Venekunnalle annetaan kilpailukortti ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailukortti on palautettava kilpailun päätyttyä riippumatta siitä, onko venekunnalla punnittavaa saalista. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen. Aiheettomista etsintätoimista on veneen kippari korvausvelvollinen.

7 § Kilpailualue

Osakilpailualueen ja rantautumispaikat määrää kilpailun vastuullinen järjestäjä. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, eikä kohdata toista venekuntaa muutoin kuin hätätapauksessa.

8 § Kilpailuaika

Osakilpailuajan määrää kilpailun vastuullinen järjestäjä. Kilpailun alussa ja lopussa on noin puolen tunnin siirtymäaika. Uistimia, plaanareita tai muita kalastukseen käytettäviä apuvälineitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista ja ne on nostettava vedestä ennen kilpailuajan päättymistä.

9 § Pyyntitapa ja –välineet ja kalojen säilytys

Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehettä ei saa heittää, vaan se on laskettava veteen. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään 10 vapaa/siimaa ja vapaa/siimaa kohti enintään kaksi (2) koukullista viehettä. Takilan vaijeriin tai kuulaan ei saa kiinnittää kiinteästi koukullista viehettä. Elävän syötin käyttö on kielletty, täkyraksin käyttö on sallittu. Plaanareissa on oltava selvästi havaittavat liput. Myös pikkuplaanareissa/levittäjissä on oltava selvästi havaittavat liput. Veneessä saa olla näkyvillä vapatelineissä vain kilpailussa sallittu vapamäärä. Varavavat on säilytettävä veneessä pitkällään ilman kiinnitettyjä vieheitä. Atraimen ja kalakouran käyttö on kielletty. Koukulla nosto vain siten, ettei kala vaurioidu.

Mikäli kilpailun järjestäjällä on tarjota jäitä, jokainen venekunta on velvollinen ottamaan niitä. Kalat on säilytettävä ja tuotava punnitukseen asianmukaisessa kylmälaatikossa jäiden seassa.

10 § Kilpailukalat

Kilpailukalat, alamitat ja kertoimet: hauki 50 cm (kerroin1), ahven 25 cm (kerroin 2,5), kuha Pyhäjärvessä ja Komujärvessä 43 cm ja muissa järvissä 46 cm (kerroin 2,5). Pyhäjärvellä syysuistelussa (kauden viimeinen kilpailu) rasvaeväleikattu järvilohi ja järvitaimen 51 cm (kerroin 20).

Kalat mitataan leuan kärjestä yhteenpuristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat em. pituudet, hylätään. Jos mitattavista kaloista löytyy enemmän kuin kaksi em. mitat alittavaa kalaa, koko kilpailusuoritus hylätään. Koko kilpailusuorituksen hylkäämisen aiheuttavat myös kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen tai lakisääteisen/ vesistökohtaisen mitan alittavan kalan tuominen punnitukseen.

11 § Punnitus

Kalat punnitaan suolistamattomina ja verestettyinä. Verestys on suoritettava välittömästi kalan saatua ja verestystavoista hyväksytään vain kurkun katkaiseminen. Kalat, joita ei ole verestetty em. tavalla tai joissa on nostokoukun aiheuttamia reikiä, hylätään. Jokaiselta venekunnalta punnitaan myös suurin kala, jonka kilpailija on velvollinen osoittamaan. Kilpailun järjestäjällä on oikeus avata kalat. Venekunnan edustajan on hyväksyttävä punnitustulos allekirjoituksellaan. Tämän jälkeen punnitustuloksesta ei voi valittaa.

Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Kaikki ko. kilpailijan saaliskalat laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalat välittömästi muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi valittaa.

12 § Osakilpailun tulokset

Kilpailukalat pisteyteään (1g=1 piste). Osakilpailun voittaa venekunta, jonka yhteenlaskettu kertoimin painotettu pistemäärä on suurin. Mikäli kahdella tai useammalla venekunnalla on sama tulos, ratkaisee sijoituksen suurin kala (ilman kerrointa). Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee arpa.

Nuorten sarjan voittaa venekunta, jonka sijoitus on korkein nuorten sarjaan osallistuvista venekunnista. Naisten sarjan voittaa venekunta, jonka sijoitus on korkein naisten sarjaan osallistuvista venekunnista.

Joukkuekilpailun voittaa suurimman yhteispistemäärän saavuttanut joukkue. Mikäli kahdella tai useammalla joukkueella on sama tulos, sijoituksen ratkaisee joukkueen saama suurin kala (ilman kerrointa). Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee arpa.

13 § Cup-pisteet

Kussakin osakilpailussa voittaja saa 35 pistettä, kakkonen 32 p., kolmas 29 p., neljäs 26 p., viides 25 p., ja seuraavat sijat alenevasti yhden pisteen vähemmän niin että sija 29 antaa yhden pisteen. Lisäksi kunkin osakilpailun suurimman kalan saaja saa 3 lisäpistettä venekuntakohtaisessa kilpailussa.

Nuortensarjassa jaetaan Nuorten cup- pisteet seuraavasti: voittaja saa 10 pistettä ja seuraaville sijoille tulleet alenevasti yhden pisteen vähemmän. Nuortensarjassa ei anneta lisäpisteitä suurimmasta kalasta.

Joukkuekilpailussa voittajajoukkue saa 10 pistettä ja seuraaville sijoille tulleet joukkueet saavat alenevasti yhden pisteen vähemmän. Joukkuekilpailussa ei anneta lisäpisteitä suurimmasta kalasta.

Cup:n viimeisessä osakilpailussa jaetaan 1,5-kertaiset pisteet.

Naistensarjassa ei jaeta erikseen cup-pisteitä.

14 § Cup-mestaruus ja palkinnot

Cup:n lopputuloksissa huomioidaan viiden parhaan osakilpailun pisteet. Jos osakilpailuja voidaan pitää vähemmän kuin viisi, silloin huomioidaan kaikkien osakilpailujen pisteet. Cup:n voittajia ovat eniten pisteitä saanut venekunta/joukkue. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee osakilpailujen ykkössijat. Näidenkin mennessä tasan, ratkaisee osakilpailujen kakkossijat jne. Cup:n kokonaiskisan kolme parasta venekuntaa ja paras joukkue palkitaan pokaaleilla ja rahapalkinnoilla.

Nuorten cup:n lopputuloksissa huomioidaan viiden parhaan osakilpailun pisteet. Jos osakilpailuja voidaan pitää vähemmän kuin viisi, silloin huomioidaan kaikkien osakilpailujen pisteet. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee osakilpailujen ykkössijat. Näidenkin mennessä tasan, ratkaisee osakilpailujen kakkossijat jne. Nuorten cup:n kokonaiskilpailun parhaat palkitaan pokaaleilla ja tuotepalkinnoilla. Nuorten cup:n voittajilla ei ole SM-kisaoikeutta.

Osakilpailujen ja kokonaiskilpailun parhaat venekunnat, suurimman kalan saaja sekä nuorten- ja naistensarjan parhaat palkitaan. Jos nuortensarjaan osallistuvassa, palkittavassa venekunnassa on useampi kuin yksi alle 15-vuotias, on venekunnan nimettävä, kenelle Nuorten cup-pisteet merkitään. Joukkueet palkitaan vain cup:n kokonaiskilpailussa.

15 § Vastuu

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18-64 -vuotiaalla tulee olla valtion kalastonhoitomaksu suoritettuna. Veneen kippari on velvollinen huolehtimaan siitä, että vene miehistöineen on vesiliikennelain ja -asetusten mukaisessa kunnossa.

Venekunnan on palattava kilpailukeskukseen omin voimin kilpailu/siirtymäajan puitteissa. Hinaus aiheuttaa aina hylkäyksen.

16 § Valvonta

Valvonnan suorittaa kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet.

17 § Tuomarineuvosto

Tuomarineuvostoon kuuluu yksi Vedenjakaja-cup toimikunnan edustaja, yksi osakilpailun järjestäjän edustaja ja yksi kipparikokouksessa valittava kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvoston kokoonpano ilmoitetaan kipparikokouksessa ja jäsenten on oltava paikalla palkintojenjakoon asti.

18 § Protestit

Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisesti tuomarineuvostolle kymmenen minuutin kuluessa tulosten julkistamisesta. Protestimaksu on 20 euroa, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

19 § Sanktiot

Näiden sääntöjen pykäliä rikkoneen venekunnan kilpailusuorituksen voi tuomarineuvosto hylätä kuultuaan ensin asianomaisia. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, voi cup-toimikunta sulkea venekunnan kokonaan pois cup:n kilpailuista.

20 § Taltioinnit

Kilpailuissa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

21 § Lisämääräykset

Mahdolliset sääntömuutokset/lisäykset ilmoitetaan kipparikokouksessa.

22 § Force Majeure

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.

23 § Hyväksyminen

Kilpailukortin vastaanottamisella kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.